Mitglieder

Gründungsmitglied
 
Gründungsmitglied
 
Gründungsmitglied
VS - Bauchef
Marco Bucher
Mitglied seit 2022 
Claudio Ganassi
Mitglied seit 2022  
Gründungsmitglied
VS - Braumeister
Gründungsmitglied
VS - Kassier
Mitglied seit 2013
 
Jeremy Koller
Mitglied seit2022   
Sascha Bachmann
Mitglied seit 2022  
Gründunngsmitglied
 
Gründungsmitglied
VS - Aktuar
Mitglied seit 2014 
  
Ursi Baumgartner
Mitglied seit 2022 
Gründungsmitglied
VS - Präsident
Gründungsmitglied
 
Gründungsmitglied
 
Mani Cajacob
Mitglied seit 2022

.